EN Ostrzeżenie
EN Sesja wygasła z powodu bezczynności
Your suggestion

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI USŁUGI DRUKU PRODUKTÓW POLIGRAFICZNYCH


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji jest funkcjonowanie oraz sposób, zakres i warunki korzystania z usługi druku i dostawy produktów poligraficznych przez sklep internetowy należący do  Drukarni Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c., 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 7b NIP: 9460000087, REGON: 430456833, tel.  81 742 75 30, info@multipress.com.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.multixpress.pl. Forma regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy: ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 t.j. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. t.j. nr 101, poz 926, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późń. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 3. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Sklep internetowy – znajdujący się pod adresem internetowym www.multixpress.com.pl moduł rejestracji, moduł zarządzania danymi Klienta, moduł składania zamówień, moduł informacyjny wraz z formularzem kontaktowym oraz moduły propozycji cen za wykonanie usług druku lub usług dostawy, które nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  2. Administratordanych - podmiot świadczący usługę poligraficzną za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem internetowym www.multixpress.com.pl na rzecz klientów Sklepu Internetowego, tj. Drukarni Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c., 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 7b.

  3. Zamówienie – oświadczenie woli klienta za pomocą akceptowanych przez Drukarnię Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. kanałów sprzedaży stanowiące ofertę kupna produktów powstających w ramach realizowanych na rzecz klienta usług druku będących w ofercie Drukarni Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. na dzień składania zamówienia.

  4. Usługa druku – druk na zlecenie klienta, z plików do druku dostarczonych przez klienta izgodnie ze specyfikacją materiałową zleconą lub/i zaakceptowaną przez klienta.

  5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
   w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w sklepie internetowym w celu złożenia zamówienia na wykonanie usługi poligraficznej;

  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w sklepie internetowym zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  7. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  8. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. otrzyma zlecenie wykonania druku, zrealizuje zlecenie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez klienta;

  9. Newsletter – wiadomości przesyłane drogą elektroniczną Klientom, zawierające wyodrębnioną część informacyjną oraz mogą zawierać informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach organizowanych przez Drukarnię Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.  oraz jej ewentualnych partnerów;

  10. Koszyk zamówień wirtualne miejsce, do któregoKlient przeglądający ofertę sklepu internetowego dodaje wybrane produkty.

  11. Pliki „Cookie” - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Klienta służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klienta z Usług Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.,

  12. Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Klienta, ustalanych w celu zagwarantowania Klientowi autoryzowanego dostępu do zasobów profilu w Sklepie Internetowym,

  13. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Administratora danych (Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. ) niezbędnych do realizacji usługi świadczonej przez Administratora za pośrednictwem łącza internetowego; Rejestracja odbywa się poprzez utworzenie Konta Klienta, w tym utworzenie hasła, podanie loginu oraz akceptację niniejszego Regulaminu. Procedura rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.multixpress.pl i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Akceptacja Regulaminu przez Klienta sklepu internetowego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń, zgodnie z którymi Klient zapoznał się z tym Regulaminem oraz złożeniem zobowiązania, że będzie przestrzegał jego postanowień.

§2

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Drukarnię Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.. w Sklepie Internetowym:

  1. Rejestrowanie nowego Klienta.

  2. Logowanie do sklepu internetowego.

  3. Udostępnienie danemu Klientowi historii jego aktywności w sklepie internetowym
   (m.in. listy dotychczasowych zakupów).

  4. Prezentowanie produktów poligraficznych dostępnych do zamówienia.

  5. Konfigurowanie wybranego produktu poligraficznego (konfiguracja w oparciu o dostępne opcje dla danego produktu poligraficznego: m.in. podanie formatu druku, wielkości nakładu).

  6. Gromadzenie wybranych skonfigurowanych produktów poligraficznych w tzw. koszyku zamówień.

  7. Prezentowanie cen skonfigurowanych produktów poligraficznych.

  8. Przesyłanie plików graficznych przez Klienta do drukarni.

  9. Przekazywanie Klientom wyników automatycznego sprawdzenia poprawności przesłanych plików (prefligting).

  10. Udostępnienie różnych możliwości zapłaty za pośrednictwem platformy Transferuj.pl;

  11. Udostępnienie do pobrania faktury w formie elektronicznej.

  12. Informowanie zarejestrowanych Klientów o aktualnościach dotyczących Sklepu Internetowego (newsletter).

 1. Rejestracja Klienta w sklepie internetowym.

Warunkiem dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. W celu rejestracji w sklepie internetowym, Klient  wypełnia formularz rejestracyjny w zakładce „Moje dane”. Należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz dane do szybkiego kontaktu (adres poczty elektronicznej, numer telefonu). W przypadku podmiotów gospodarczych należy podać również NIP.  Następnie Klient podaje hasło logowania, zawierające minimum 5 znaków. Adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym stanowi jednocześnie login Klienta. Zakładka „Moje dane” na etapie rejestracji zawiera pole wyboru „Akceptuj regulamin” oraz przycisk „Rejestruj”. Każdy Klient po zarejestrowaniu się, przechodząc do zakładki „Moje dane” może poprawiać swoje dane osobowe wskazane podczas rejestracji. Rejestracja w celu korzystania z usług Sklepu Internetowego wymagających rejestracji jest dobrowolna i bezpłatna.  W przypadku naruszenia regulaminu Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. ma prawo do usunięcia konta internetowego Klienta, zablokowania możliwości ponownego założenia konta internetowego przez formularz internetowy oraz odmowy przyjmowania Zamówień poprzez wszystkie kanały sprzedaży. 

 1. Logowanie się do Sklepu Internetowego.

Aby zalogować się, Klient podaje swój indywidualny login (którym jest indywidualny adres e-mail Klienta) oraz hasło.

 1. Wybór, konfiguracja i dodanie produktu poligraficznego do koszyka zamówień.

Każdy Klient sieci internetowej wchodząc na stronę Sklepu Internetowego może zapoznać się
z ofertą sklepu (usługami, produktami i cenami), wybrać odpowiedni produkt poligraficzny, dowolnie skonfigurować wybrany produkt w ramach dostępnych dla niego opcji (m.in. takich jak: format druku, nakład, itp.) oraz dodać skonfigurowany produkt poligraficzny do koszyka zamówień (przycisk „Dodaj do zamówienia”). Po wybraniu i skonfigurowaniu produktu wyświetla się informacja o terminie realizacji zlecenia, szacowana przez system sklepu. Należy pamiętać, że faktyczny czas realizacji zamówienia zależny jest od dostarczenia przez Klienta prawidłowo przygotowanych plików graficznych (pliki wymagające nieznacznych poprawek, korygowanych automatycznie przez system Sklepu Internetowego, są uważane za prawidłowe).

 1. Złożenie zamówienia.

Możliwość złożenia zamówienia produktów umieszczonych w koszyku zamówień, jest zapewniona tylko po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, następnie rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie Internetowym. Odpowiedni przycisk „Złóż zamówienie” staje się aktywny, gdy Klient jest zalogowany. Składając zamówienie Klient podaje również adres, pod który należy dostarczyć zamówione materiały – jeśli adres docelowy jest inny niż ten, który podany został przy rejestracji. Adresy docelowe mogą być odrębne dla poszczególnych zleceń.

 1. Zapłata za zamówiony produkt poligraficzny.

Po złożeniu zamówienia, Klient wnosi opłatę za zamówiony produkt. W tym celu sklep internetowy przekierowuje Klienta na portal Transferuj.pl. Portal ten zapewnia ponad
100 kanałów płatności. Po dokonaniu płatności Klient automatycznie przekierowany jest
z powrotem na stronę Sklepu Internetowego, do zakładki „Moje zlecenia”.

 1. Uruchomienie realizacji zlecenia.

Po dokonaniu płatności, w zakładce „Moje zlecenia” następuje automatyczne uaktywnienie przycisku „Wyślij plik” (każde zlecenie ma przypisany taki przycisk). Od tej chwili Klient może już przesłać do Sklepu Internetowego pliki graficzne, dotyczące zamówionego produktu. Po przesłaniu plików Klient ma możliwość pobrania wyników sprawdzenia plików graficznych (automatyczny preflighting plików – wyniki po kilku minutach od przesłania plików).

 1. Sprawdzenie statusu realizacji zlecenia.

Każde zlecenie w zakładce „Moje zlecenia” ma przypisany status realizacji. A zatem dane zlecenie może mieć status:

 1. oczekuje” – co oznacza, że drukarnia oczekuje na przesłanie  plików graficznych;

 2. rozpoczęto” – proces produkcji trwa, a to oznacza, że na tym etapie nie można już przesyłać nowych plików do tego samego zamówienia;

 3. zakończono” – zamówiony produkt został wydrukowany.

 1. Wysłanie wydrukowanych produktów.

Po wydrukowaniu zamówienia, zrealizowane zlecenie zostaje wysłane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. W zakładce „Moje zlecenia” podany jest numer listu przewozowego dla danego zlecenia.

 1. Faktura elektroniczna.

Faktura obejmuje łącznie wszystkie zlecenia, zawarte w jednym zamówieniu. Klient, po uregulowaniu płatności, może pobrać fakturę w wersji elektronicznej, przechodząc do zakładki „Moje zlecenia”.

§2

POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU ORAZ OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Polityka prywatności.

  1. Administrator danych informuje, iż podczas korzystania z zasobów Sklepu Internetowego w urządzeniu Klienta służącym do przeglądania stron internetowych zapisywane są fragmenty kodu zwane "cookies". Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Klienta
   w Sklepie Internetowym oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.

  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane dane osobowe.

 2. Ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Klientów Sklepu jest Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c., który dokonuje przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie dan ych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

  2. W przypadku korzystania z usługi poligraficznej dostępnej po dokonaniu rejestracji (i akceptacji niniejszego Regulaminu) Klient zobowiązany jest podać, zgodne z prawdą, swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do dokonania rejestracji i złożenia zamówienia.

  3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

   1. imię i Nazwisko;

   2. adres e-mail;

   3. numer telefonu;

   4. adres zamieszkania;

   5. NIP dla przedsiębiorców

  1. Z chwilą rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

  2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie dla celów związanych z realizacją zamówienia, tj.:

   1. kontaktu w celu prawidłowej realizacji złożonych zamówień;

   2. informowania klienta o istotnych zmianach w regulaminie;

   3. dodatkowej weryfikacji i potwierdzenia, że złożone zamówienie zostało złożone przez klienta lub w jego imieniu;

   4. kontaktu w celu rozpatrywania reklamacji i informowania klienta o zmianach w ofercie
    w przypadku produktów regularnie zamawianych przez klienta;

   5. informowania klienta o wydarzeniach mogących wpłynąć na deklarowany termin realizacji zamówienia;

   6. okresowego przesyłania prośby o weryfikację i aktualizację danych kontaktowych administrowanych przez Drukarnię Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.;

   7. informowania klienta o statusie jego zamówienia, kontaktowania się z klientem w celu prośby o wystawienie referencji.

  3. Dane osobowe Klienta korzystającego z usługi poligraficznej mogą zostać użyte w celu rozstrzygania reklamacji bądź ewentualnych sporów związanych z aktywnościami przewidzianymi w ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego i korzystania z jego usług przez Klienta.

  4. Klient rozumie i akceptuje to, że Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. ma prawo do udostępniania wybranych danych klienta osobom i podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji zamówienia, w tym między innymi kurierowi (w zakresie niezbędnym do dostarczenia produktu do Klienta), serwisowi Transferuj.pl. lub operatorowi kart płatniczych (w zakresie niezbędnym do pośredniczenia w płatnościach na rzecz Drukarni Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.).

  5. Administrator danych nie bierze odpowiedzialności za dane osobowe udostępnione publicznie przez Klientów w ramach Sklepu Internetowego albo innym Klientom. Informacje udostępnione podczas prywatnych aktywności Klientów nie podlegają polityce prywatności.

  6. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w przypadku gdy dane Klienta okażą się nieprawdziwe.

  7. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 1. Ochrona praw autorskich.

  1. Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. ma prawo do odrzucenia zamówienia jeśli stwierdzi, że treść tego zamówienia może być sprzeczna z aktualnym stanem prawnym lub ogólnie przyjętymi normami etycznymi.

  2. Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. ma prawo do odrzucenia zamówienia również jeśli stwierdzi, że realizacja zamówienia jest sprzeczna z interesami Drukarni Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c..

  3. Klient składając zamówienie na wykonanie usługi poligraficznej oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich lub posiada stosowne uprawnienia lub pełnomocnictwa do dysponowania nimi lub/i do zlecania ich druku w imieniu właściciela praw autorskich lub podmiotu posiadającego stosowne uprawnienia lub pełnomocnictwa do dysponowania nimi. Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. nie weryfikuje tych praw i nie ponosi odpowiedzialności za zlecanie druku materiałów, do których klient nie ma praw lub działa w imieniu podmiotu, który tych praw nie posiada.

§3

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

   2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie należy wysłać do: Drukarni Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c., 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 7b, e-mail: reklamacje@multixpress.pl

„ - Ja/My* ....................................................................................................................................................... niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*............................................/umowy dostawy następujących rzeczy*....................................../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*......./o świadczenie następującej usługi*

- Data zawarcia umowy*.........................................../odbioru*................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………..........

- Adres konsumenta(-ów) ................................................

- Podpis konsumenta(-ów) .............................................(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data ......................"


 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@multixpress.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4

 3. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych ze zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 7. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 12 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 2. Kupujący ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22 zn.1 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

 3. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 zn. 1Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres reklamacje@multixpress.pl W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.

 5. Warunki zgłoszenia reklamacji:

  1. Zgłaszając reklamację Kupujący winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

  2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

  3. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

  4. Reklamację można złożyć do 3 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

  5. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze.

  6. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

  7. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

 6. Warunki składania reklamacji na przesyłki:

  1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 3 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

 1. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Sprzedawca

§4

PROMOCJE

Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.  w wybranym przez siebie czasie i na dowolnie wybrany okres czasu może ogłosić na swej stronie internetowej promocje na usługi druku produktów poligraficznych. Czas trwania promocji, warunki i jej charakter określa Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. w odrębnych regulamianach promocji.

§5

NEWSLETTER

 1. Sklep Internetowy udostępnia usługę informowania o aktualnościach związanych z działalnością Sklepu. Klienci, którzy wyrażą zgodę na korzystanie z takiej usługi, będą informowani np. o nowościach w ofercie sklepu, promocjach.

 2. Do odbioru newslettera wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej.

§6

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Wymagania techniczne.

Klient we własnym zakresie nawiązuje połączenie ze Sklepem Internetowym (w tym m.in. pokrywa koszt połączenia – dostępu do sieci internetowej).

Do korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy niezbędna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarka ta powinna mieć aktywną opcję gromadzenia plików cookie.

 1. Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Usługodawca deklaruje współpracę z wszystkimi Klientami zamawiającymi produkt poligraficzny. Jako oczywiste zakazuje się jednak Klientowi dostarczania treści naruszających dobre obyczaje oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące. W takiej sytuacji Usługodawca odstąpi od realizacji zlecenia. Wszelkie koszty przekazane przez Klienta na rzecz Sklepu Internetowego, w związku z tym konkretnym zamówieniem, zostaną Klientowi zwrócone.

 1. Rozwiązywanie sporów.

Ewentualne nieporozumienia, spory na linii Klient - Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.  winny być rozwiązywane w drodze dialogu i mediacji, a także korzystając z pomocy odpowiednich instytucji, urzędów (np. Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji). Jeśli takie drogi rozwiązania ewentualnego sporu nie przyniosą rezultatów satysfakcjonujących obie strony, Klient jak i Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c., będą mieli prawo odwołać się do właściwego w danym zakresie Sądu.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 2. W przypadku Klientów zarejestrowanych, o każdej planowanej zmianie regulaminu Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.  powiadomi Klientów przed wejściem w życie zmian z odpowiednim wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną wysłaną na wskazane podczas rejestracji adresy e-mail.

 3. W przypadku Klientów niezarejestrowanych zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na stronie internetowej Sklepu www.multixpress.pl wraz z informacją o ich dokonaniu. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu Internetowego po wprowadzeniu zmian do regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w regulaminie Klient niezarejestrowany powinien powstrzymać się od korzystania z usług Sklepu Internetowego.

 4. Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.  - w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia usług poligraficznych lub modyfikacji zakresu świadczonych usług oraz wprowadzania nowych usług. Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.  jest uprawniona poinformować Klientów o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie www.multixpress.pl

 5. Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.  deklaruje, że w swej działalności kieruje się zasadami przedstawionymi w Kodeksie Zawodowym Informatyków, uchwalonym w Warszawie 29 maja 2011 roku przez X Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego (Kodeks jest udostępniony na stronie Polskiego Towarzystwa Informatycznego www.pti.org.pl).

 6. Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c. zachęca wszystkich Klientów korzystających w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez sklep internetowy, do zadawania pytań, wydawania opinii, składania ewentualnych skarg i zażaleń. Ze swej strony Drukarnia Multipress G. Wodecki, D. Wodecka s.c.  deklaruje dokładanie wszelkich starań, aby usługi świadczone Klientom Sklepu Internetowego były na jak najwyższym poziomie (zarówno merytorycznym, jak i w poszanowaniu Klienta).

Logowanie
I forgot my password
Utracone hasło
Dane użytkownika
Rejestracja
Konto nieaktywne
Rejestracja przebiegła pomyślnie
Powiadomienia
brak powiadomień
Ładowanie...